Go to Top

Hva brenner vi for

Trivselsagentene har lidenskap for styrkebasert utvikling av mennesker og organisasjon.  Vi retter vårt fokus på de ingredienser som skal til for å utvikle kreative og innovative mennesker og organisasjoner.

Drivkreftene i  vårt høyteknologiske kunnskapssamfunn preges  i arbeidslivet av krav til endring og innovasjon i et stadig raskere tempo. Utvikling og vekst i organisasjoner og næringsliv er avhengig av de ansattes evne til kreativitet og innovasjon, dette er egenskaper som det i fremtiden vil bli viktig å fokusere på  i alle typer bedrifter.  I tillegg til nevnte tror vi at styrkebasert utvikling hos medarbeiderne og  organisasjon er den beste måten å få til utvikling, læring og vekst. Vi sier som Professor Sir Ken Robbinson: "Hvis man skal møte organisasjonenes stadig voksende etterspørsel etter arbeidskraft som kan tenke kreativt, er fleksible og har evne til rask omstilling, så er det nødvendig å utvikle en kultur for kreativitet.  Det er tvingende nødvendig fordi fremtiden krever det."

Innovasjon kan sees på som 3 ulike prosesser som avhenger av hverandre

1. Fantasien og forestillingsevnen, det vil si evnen til å løfte blikke og se hele bildet ( perspektiv)tenke nye tanker og komme med hendelser og ideer som ikke har vært der før.

2. Den kreative prosessen hvor ideer og tanker skapes

3. Selve innovasjon, det vil si at man setter ideene ut i livet og skaper forretning.

Siden kreativitet er en nødvendighet for innovasjon, så er det avgjørende å finne de faktorer som fremmer kreativitet, det være seg faktorer som virker inn på alle de tre nevnte prosesser,  ta dem i bruk slik at de kan påvirke innovasjonsprosessen.

Bedriftens viktigste kapital

Det viktigste produksjonsmiddel i en kunnskapsintensiv bedrift er de ansatte og siden det er disse kreative individene som representerer hovedkapitalen så er det av avgjørende å finne ut hva som skal til for at disse menneskene trives og skaper resultater på arbeid  For å få kreative, innovative medarbeidere og en mer fleksibel organisasjon må vi tilrettelegge for utvikling av slike kreative/innovative egenskaper og behov. Vi må tilrettelegge for en kultur som klarer å forholde seg til sterke individ, individuell frihet, individuelt ansvar og raushet.

Trivselsagentene  ønsker å bidra til at dere skaper en kultur med positiv grunnstemning, anerkjennelse og tillit . En kultur hvor mestring, mening, mål, kreativitet, læring, lek og glede er tydelige  ingredienser. Hvorfor? Fordi resultatet av et slikt fokus er fornøyde ansatte og kunder, økte prestasjoner  som igjen skaper god forretning.

Generasjon Y

- med fremtiden for deres føtter

Les mer

Tenn gnisten

Når vi merker at gnisten er tent i oss så er det ingen grenser for hva vi kan prestere...

Les mer

Det gode liv

– og den gode arbeidsplass!

Les mer