Go to Top
Revolution Slider Error: Slider with ID: 8 Not Found

Positiv psykologi

Positiv psykologi handler om å forebygge
fremfor kun å reparere

La oss slå fast med det samme, positiv psykolog handler IKKE om at ta ja-hatten på og  nei-hatten av. Positiv psykologi handler om at forstå begge sider av menneskets psyke – det ”positive” og det ”negative”.

Egentlig er feltet gammelt. Det startet nemlig helt tilbake i 1954 hvor Maslow (han med behovspyramiden) argumenterte for at det ville være lurt å forske i ”de sider av menneskelivet, som gjorde det verdt å leve”. Og i 1998 tok Martin Seligman, som ny formann for Psykologer i USA utfordringen opp igjen.

Positiv psykologi handler om å forebygge fremfor kun å reparere. Det vil si at feltet er særdeles relevant i en organisatorisk kontekst. Det kaster nemlig lys over de psykologiske fenomen, som sier noe om virksomhetens potentiale og muligheter i fremtiden.

De forskes kontinuerlig innenfor positiv psykologi i organisasjoner, da på områder som:  hva gir mening i arbeidslivet, målsetninger og motivasjon, drivkraft, tro på egne muligheter, personlige styrker, følelsesmessig intelligens – i det hele tatt fokuseres det på å forstå  områder i mennesker og organisasjoner. For utvikling av organisasjoner bør OGSÅ handle om å sikre de betingelser, som styrker organisasjonen mer enn å fjerne de  elementer, som svekker den.

Positiv psykologi fokuserer på tre relaterte temaer: Studiet av subjektivt positive opplevelser, studiet av positive individuelle trekk (dyder og karakterstyrker), og studiet av organisasjoner som legger til rette for positive erfaringer og positive trekk

En god oversikt på positiv psykologi i organisasjoner
er formulert i det man kaller PERMA

Positive følelser og hvordan de spiller en rolle i alt fra innovasjon til god ledelse og personlig utvikling
Engasjement og de muligheter som gir oss  når vi kjenner og bruker våres personlig styrker
Relasjoner og betydningen av den kultur vi bygger opp  i team og organisasjoner
Meningsfylthet og hvordan denne er avgjørende for våres drivkraft og motivasjon
Å lykkes (mål) og forståelsen for styrken av ens drivkraft, når mål tar utgangspunkt i hvem man er, frem for hvem man tror man bør være.

På tross av det positive fokus handler positiv psykologi ikke om at se bort fra problemer, men å finne frem til det, som skaper styrken til at håndtere problemer. F.eks. har forskningen vist, at når vi arbeider med våres styrker, forstås som de karaktertrekk, som gir oss styrke, – ja så stiger våres robusthet og evne til å nå mål.

Utover nevnte vet vi at våre motivasjon er drivkraft for våres handlinger. Ikke bare er det avgjørende for om vi går igang med en endring men også hvor suksessfullt vi gjennomfører endringen. Motivasjon er et av de mest sentrale temaer i det å skape resultater da motivasjonen i bunn og grunn avgjør hva vi bruker vår tid på.

Ser man nyansert på positiv psykologi vil man se et forskningsområde, som ikke blindt fremhever det positive, men forsøker å komplimentere det vi allerede vet om mennesker. Vi tror denne komplimentering i mange henseende er en stor hjelp til ledere og mennesker generelt. Det gir oss nemlig mulighet for at sikre en utvikling, som ikke kun baseres på lommefilosofi og enkelte konsulenters best practice, men derimot på solid forskning og global anvendelse.

Du kan lese mer om Positiv Pyskologi på Martin Seligmans hjemmeside . Se gjerne også denne filmen om temaet: