Go to Top

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)

Aktiv deltakelse fra de ansatte

Når endringer i omgivelser skjer stadig oftere blir det viktig for bedrifter og andre organisasjoner å ha medarbeidere som er i stand til å ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon. For å oppnå det må bedriften gi sine ansatte mulighet til å være med å bestemme, påvirke og utvikle. Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser, organisasjonsprossesser og knoppskyting fra eksisterende virksomheter.

Trivselsagentene har under fanen " Generasjon Y"  (organisasjonsutvikling ) sagt noe om hva denne generasjonen forventer av sin arbeidsgiver. Dette er tanker som samstemmer med Stortingsmelding 7 , se neste avsnitt. Vi i Trivselsagentene tror på og er overbevist om at MDI må til for å lykkes i dagens og fremtidens globale marked OG derfor utvikler vi og sertifiserer oss, vi henter kontinuerlig ny kunnskap slik at vi kan tilby våre kunder profesjonelle MDI prosesser.

Teksten nedenfor er hentet fra Håndboka om Medarbeiderdrevet innovasjon, link finner du nederst på denne side.

Bakgrunn for MDI

Regjeringen har i sin Stortingsmelding  7 (2008-2009) utpekt satsing på medarbeidere som et viktig punkt i sin politikk for innovasjon. Satsingen skjer i samarbeid med LO og NHO. SOm endel av dette bildet inngår hovedavtalen mellom LO og NHO. Hovedavtalen forplikter medarbeidere og ledere til å samarbeide om virksomhetsutvikling. Det ligger en forventning om at medarbeiderne skal inkluderes og bidra aktivt i inovasjonsarbeidet i egen virksomhet. Det sentrale i denne forventningen er troen på at alle ansatte har kompetanse, erfaring og ideer om, som ved rett anvendelse, kan bidra til å styrke virksomhetens evne til innovasjon.

Kjennetegn ved MDI

Et viktig kjennetegn ved MDI er at i motsetning til den formen for innovasjon som er bestemt og drevet av toppledere, kan MDI komme nedenfra - en kan også være resultatet av et nært samarbeid mellom ansatte og ledelse. MDI er praksisnært, erfaringsbasert tilnærming, koplet til medarbeiderens daglige utfordringer og til deres kunnskap og erfaring. For å dra nytte av denne kompetansen, er det nødvendig med en aktiv og systematisk involvering av alle ansatte i prosessen.

Evne til innovasjon- handler om evnen til å utvikle og anvende egen og andres kompetanse internt og eksternt i utvikling og fornyelsesprosesser. Innovasjonsevnen forutsetter at man trekker aktivt på medarbeiderens egne ideer, kunnskap og erfaringer, impulser og spesifikke kompetanser fra omgivelsene: kunder, leverandører, konkurrenter m.fler. Like viktig er at bedriften er i stand til å "oversette" ekstern kunnskap slik at den blir endel av bedriftens egen, erfaringsbasert kompetanse.

Hvorfor skal dere satse på MDI

Gevinstene vises i form av forbedrede arbeidsprosesser, økt kreativet og nye produkter, men også gjennom redusert sykefravær og økt medarbeidertilfredshet. Tilsammen gir dette en positiv effekt på bunnlinjen. Forutsetningen er imidlertid at MDI i innovasjon blir noe mer enn festtaler fra ledelsen. Medarbeiderne bør få anledning til å lære om bedriftens strategier, marked og kunder. Medarbeiderne må oppleve at de kan gjøre en forskjell, og at dere bidrag er viktige for arbeidsplassen. Erfaringer viser at de bedrifter som lykkes best er de som gjennomfører omfattende og langvarige endringer av praksis i motsetning til enkeltstående aktiviteter. Sist nevnte er også grunnen til at vi hos Trivselsagentene helst arbeider prosessmetodisk.

Hva kjennetegner bedrifter som lykkes med gjennomføring av MDI ?

De har noen kulturelle fellesstrekk som åpenhet, tillit, kreativtet og samarbeidsorientering, Iris fant i sin forskning 9 kulturelle kjennetegn hos de bedrifter som lykkes med MDI. De er som følger: Engasjement, Tillit, Trygghet, Samarbeidsorientering, Stolthet, Toleranse, Utviklingsorientert, Autonomi og Åpenhet.

Verktøy

Det å ta i bruk diverse verktøy ( eks. modell under her) er i seg selv ikke nok til å lykkes med MDI. Økt innovasjonsevne som resultat av innføring av prinsipper for MDI avhenger av et godt samspill mellom ledelse, medarbeidere, kultur og helt konkrete verktøy.

Hvor finner jeg mer informasjon om Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?

Handels og Næringsdep. har i samarbeid med IRIS, NHO og LO utarbeidet en Håndbok i medarbeider drevet innovasjon. Denne kan du laste ned her

Videre finnes det en spennende Nordisk rapport som kan lastes ned her

MedarbeiderdrevetInnovasjon