Go to Top

Organisasjonsutvikling

En positiv og innovativ bedriftskultur

Drivkreftene i vårt høyteknologiske kunnskapssamfunn preges av krav til endring og innovasjon i et høyt tempo. Utvikling og vekst er i stor grad avhengig av menneskers evne til kreativitet og innovasjon. Disse er og vil være fremtidens suksess egenskaper. Vi er veldig enige med Professor Sir Ken Robbinson  når han sier følgende: "Hvis man skal møte organisasjonenes stadig voksende etterspørsel etter arbeidskraft som kan tenke nyttt, er fleksible og har evne til rask omstilling, så er det nødvendig å utvikle en kultur for kreativitet. Det er tvingende nødvendig fordi fremtiden krever det."

Innovasjon kan sees på som 3 ulike prosesser
som avhenger av hverandre

1. Evnen til å løfte blikke og se hele bildet (perspektiv) tenke nye tanker og komme med hendelser og ideer som ikke har vært der før.

2. Den kreative prosessen hvor ideer og tanker skapes

3. Selve innovasjon, det vil si at man setter ideene ut i livet og skaper forretning.

Siden kreativitet er en nødvendighet for innovasjon, så er det avgjørende å finne de faktorer som fremmer kreativitet, det være seg faktorer som virker inn på alle de tre nevnte prosesser, så ta dem i bruk slik at de kan påvirke innovasjonsprosessen.  Det viktigste produksjonsmiddel i en kunnskapsintensiv bedrift er de ansatte og siden det er disse kreative individene som representerer hovedkapitalen så er det av avgjørende å finne ut hva som skal til for at disse menneskene trives og skaper resultater på arbeid

For å få kreative, innovative medarbeidere og en mer fleksibel organisasjon må vi tilrettelegge for utvikling av slike kreative/innovative egenskaper og behov. Vi må tilrettelegge for en kultur som klarer å forholde seg til sterke individ, individuell frihet, individuelt ansvar og involvering.

Hvordan

Vi har i alle våre utviklingsprosesser fokus på de ingrediensene som må til for å skape utvikling og vekst

Vi  ønsker å bidra til at våre kunder skaper en kultur med positiv grunnstemning, anerkjennelse og tillit . En kultur hvor mestring, mening, mål, kreativitet, læring, lek og glede er tydelige  ingredienser.

Rendyrk  en positiv kultur der mennesker, raushet, anerkjennelse, ydmykhet og tillit er i fokus og  hvor mestring, mening, målsetting, kreativitet og glede er tydelige  ingredienser. Hvorfor? Det skaper fornøyde ansatte og kunder, økte prestasjoner OG det er god business. Vi  i Trivselsagentene er opptatt av at dere skal oppnå både økte prestasjoner og økt lønnsomhet.

Vi vil i fremtiden se et skifte mht. at fleksible og dynamiske organisasjonsstrukturer erstatter hierarkiske og byråkratiske systemer.  Å ha folk med de rette verdiene og en  sterk bedriftskultur vil være  bedriftens største konkurransefortrinn . Morgendagens suksessledere forstår at i et kontinuerlig og raskt skiftende arbeidsliv så kan de blant annet ikke holde strengt tilsyn eller kontrollere sine ansatte . De behøver ansatte med de rette verdier, holdninger og de må kunne stole på dem, gi dem tillit, utvikle deres fulle potensiale og la dem utføre sitt arbeid slik de selv ønsker. Dette betyr ikke at man skal ta bort strukturer, prosesser og et tydelig lederskap men la der være balanse mellom de tekniske og de sosiale organisatoriske prosesser.

Vi tror sterkt på at følgende ingredienser må være tilstede i kulturen om man skal lykkes i dagens og morgendagens konkurranse:

Involvering og Styrkebasert utvikling

Generasjon Y-" med verden for deres føtter" vil kreve endringer i organisasjonsutviklingen

Les mer

Den lekende organisasjon

Når vi prater om lek så behøver det ikke være knyttet til en bestemt aktivitet eller lekeredskap men derimot om en ny sosial teknologi, et nytt organisatorisk språk...

Les mer

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) handler mer om hvordan man tenker enn hvordan man formelt er organisert. Man legger vekt på at kilden til innovasjon er medarbeidernes ekspertise

Les mer