Go to Top

Arbeidsområder

Vi fremmer og utvikler de områder som gir økt kreativitet og innovasjon

Vi  ønsker å bidra til at våre kunder skaper en kultur med positiv grunnstemning, anerkjennelse og tillit . En kultur hvor mestring, mening, mål, kreativitet, læring, lek og glede er tydelige  ingredienser. Hvorfor? Fordi resultatet av et slikt fokus er fornøyde ansatte og kunder, økte prestasjoner  noe som igjen skaper god forretning.

Vi tror at ved å fokusere på nevnte ingredienser så er det enklere å tenne den indre– Gnist ---Når gnisten er tent så er det ingen grenser for hva vi kan prestere, hvilke ideer vi kan få og hvor langt vi kan gå for å lykkes i felleskap med andre.

Utvikle en kultur for kreativitet, hvorfor?

Fordi drivkreftene i vårt høyteknologiske kunnskapssamfunn preges av krav til endring og innovasjon i et høyt tempo. Utvikling og vekst er i stor grad avhengig av menneskers evne til kreativitet og innovasjon. Disse er og vil være fremtidens suksess egenskaper.  Vi er veldig enige med Professor Sir Ken Robbinson  når han sier følgende: "Hvis man skal møte organisasjonenes stadig voksende etterspørsel etter arbeidskraft som kan tenke kreativt, er fleksible og har evne til rask omstilling, så er det nødvendig å utvikle en kultur for kreativitet.  Det er tvingende nødvendig fordi fremtiden krever det."

Innovasjon kan sees på som 3 ulike prosesser som avhenger av hverandre

1. Fantasien og forestillingsevnen, det vil si evnen til å løfte blikke og se hele bildet ( perspektiv)tenke nye tanker og komme med hendelser og ideer som ikke har vært der før.

2. Den kreative prosessen hvor ideer og tanker skapes

3. Selve innovasjon, det vil si at man setter ideene ut i livet og skaper forretning.

Siden kreativitet er en nødvendighet for innovasjon, så er det avgjørende å finne de faktorer som fremmer kreativitet, det være seg faktorer som virker inn på alle de tre nevnte prosesser, så ta dem i bruk slik at de kan påvirke innovasjonsprosessen.  Det viktigste produksjonsmiddel i en kunnskapsintensiv bedrift er de ansatte og siden det er disse kreative individene som representerer hovedkapitalen så er det av avgjørende å finne ut hva som skal til for at disse menneskene trives og skaper resultater på arbeid.

 For å få kreative, innovative medarbeidere og en mer fleksibel organisasjon må vi tilrettelegge for utvikling av slike kreative/innovative egenskaper og behov. Vi må tilrettelegge for en kultur som klarer å forholde seg til sterke individ, individuell frihet, individuelt ansvar og raushet.

Etabler og rett fokus på:

Internt akademi

- en kilde til vekst og utvikling

Les mer

Gode arbeidsplasser

– gir økt avkastning

Les mer