Go to Top

Arbeidsområder

Utvikling og vekst

Vi  ønsker å bidra til at våre kunder skaper en kultur med positiv grunnstemning, anerkjennelse, tillit og måloppnåelse . En kultur hvor mestring, mening, mål, innovasjon, læring og engasjement er tydelige  ingredienser.

Utvikle en kultur for nytenkning "kreativtet/innovasjon", hvorfor?

Fordi drivkreftene i vårt høyteknologiske kunnskapssamfunn preges av krav til endring og innovasjon i et høyt tempo. Utvikling og vekst er i stor grad avhengig av menneskers evne til å tenke nytt.  Vi er enige med Professor Sir Ken Robbinson  når han sier følgende: "Hvis man skal møte organisasjonenes stadig voksende etterspørsel etter arbeidskraft som kan tenke kreativt, er fleksible og har evne til rask omstilling, så er det nødvendig å utvikle en kultur for å tenke nytt.  Det er tvingende nødvendig fordi fremtiden krever det."

Innovasjon kan sees på som 3 ulike prosesser som avhenger av hverandre

1. Evnen til å løfte blikke og se hele bildet ( perspektiv)tenke nye tanker og komme med hendelser og ideer som ikke har vært der før.

2. Den kreative prosessen hvor ideer og tanker skapes

3. Selve innovasjon, det vil si at man setter ideene ut i livet og skaper forretning.

Siden kreativitet er en nødvendighet for innovasjon, så er det avgjørende å finne de faktorer som fremmer kreativitet, det være seg faktorer som virker inn på alle de tre nevnte prosesser, så ta dem i bruk slik at de kan påvirke innovasjonsprosessen.  Det viktigste produksjonsmiddel i en kunnskapsintensiv bedrift er de ansatte og siden det er disse individene som representerer hovedkapitalen så er det av avgjørende å finne ut hva som skal til for at disse menneskene trives og skaper resultater på arbeid.

For å få kreative, innovative medarbeidere og en mer fleksibel organisasjon må vi tilrettelegge for utvikling av slike egenskaper og behov. Vi må tilrettelegge for en kultur som klarer å forholde seg til sterke individ, individuell frihet, individuelt ansvar og raushet.

Etabler og rett fokus på:

Internt akademi

- en kilde til vekst og utvikling

Les mer

Gode arbeidsplasser

– gir økt avkastning

Les mer